De bestuurssamenstelling

Deze vindt u onder het hoofdstuk : bestuur

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding

 

Doelstelling (volgens de statuten)

De Stichting heeft tot doel:

  1. Het ondersteunen van mensen met beperkingen om zinvol te leven en om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk verkeer
  2. Het ondersteunen van mensen die als mantelverzorger en/of vrijwilliger mensen met beperkingen, verzorgen
  3. Het ondersteunen van mensen met zintuigelijke en motorische beperkingen die aangeboren of ten gevolge van ouderdom ontstaan zijn
  4. Het ondersteunen van mensen met dementie en (niet aangeboren) hersenletsel
  5. Het ondersteunen van mensen die eenzaam zijn en een geïsoleerd bestaan leiden 

En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 

Hoofdlijnen van beleid

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het organiseren en stimuleren van burgerinitiatieven - die gericht zijn op integratie van mensen met beperkingen - door het inrichten van (groene) ontmoetingsplaatsen in wijken
  • het bevorderen van een goede inrichting van de openbare ruimte, wijken en groen m.b.v. dementievriendelijk design
  • het aandacht vragen voor de mens achter de dementie en het nuanceren van de beeldvorming rond dementie
  • het organiseren van cursussen voor mantelverzorgers en vrijwilligers over omgang met en verzorging van mensen met dementie
  • het initiëren en faciliteren van initiatieven voor zinvolle dagbesteding in de directe woonomgeving.

 

Uitgevoerde projecten

Onder het hoofdstuk projecten vindt u een overzicht van onderhanden en uitgevoerde projecten.

 

Bestuursverslag

Het bestuursverslag vindt u hier.

 

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording vindt u hier.